پاک کننده ها و چربی زداهای صنعتی مایع

پاک کننده ها و چربی زداهای چند منظوره برای آماده سازی تجهیزات و قطعات ماشین آلات وجود دارد.

 • پاک کننده CLEANREX
 • پاک کننده CLEANREX E
 • پاک کننده CLEANREX EK
 • پاک کننده CLEANREX II
 • پاک کننده CLEANREX JG
 • پاک کننده CLEANREX JGE
 • پاک کننده CLEANREX RM
 • پاک کننده CLEANREX WK-1
 • پاک کننده CLEANREX WK-2
 • پاک کننده CLEANREX WZ-2
 • پاک کننده CLEANREX WZ-2NS
 • پاک کننده CLEANREX WZ-3
 • پاک کننده سریع F-7
 • چربی زدای سریع F-8


 •  

  پاک کننده CLEANREX

  پاک کننده CLEANREX E

  پاک کننده CLEANREX EK

  پاک کننده CLEANREX II


  پاک کننده CLEANREX JG

  پاک کننده CLEANREX JGE

  پاک کننده CLEANREX RM

  پاک کننده CLEANREX WK-1

  پاک کننده CLEANREX WK-2

  پاک کننده CLEANREX WZ-2

  پاک کننده CLEANREX WZ-2NS

  پاک کننده CLEANREX WZ-3

  پاک کننده سریع F-7

  چربی زدای سریع F-8

  چربی زدای فوق سریع F-6