پلکان های دسترسی


تامین پلکان های دسترسی به کشتی ها که به سادگی و بر اساس نیازهای مشتریان تغییر پذیر خواهند بود. این پلکان های دسترسی جهت انتقال پرسنل از روی سکو به شناورها و بالعکس مورد استفاده قرار میگیرند. این پلکان های دسترسی میتوانند به صورت کاملا اتوماتیک و بر اساس درخواستهای مشتریان طراحی و ساخته شوند.