شیر قطع کننده اظطراریویژگیهای شیرهای قطع کننده اظطراری:

  • قطع سریع سیستم
  • ایمنی در برابر آتش سوزی
  • عکس العمل سریع
  • گزینه های آزاد سازی دستی و اتوماتیک
  • طراحی قوی
  • ساخت سفارشی
  • سطح اطمینان ایمنی بالا