مکمل ها

طیف مولکولی مواد مکمل چستر برای کاربردهای صنعتی

 

 • فعال کننده A
 • عامل انتشار دهنده
 • نوار تعمیر لوله
 • از بین برنده محصولات مقاوم F-9
 • چسب های قبل از کابرد
 • درزگیرها
 • معیار حذف OD-1
 • نوارهای تقویت کننده


 • فعال کننده A

  عوامل انتشار دهنده

  نوار تعمیر لوله

  از بین برنده محصولات مقاوم F-9

  چسب های قبل از کاربرد

  درزگیرها

  معیار حذف OD-1

  نوارهای تقویت کننده