مشخصات فنی


Metallic Polymers

Row Document Title Description Revision
1 Chester Metal Ceramic F Technical Data Sheet May 2016
2 Chester Metal Ceramic-FHT Technical Data Sheet April 2015
3 Chester Metal Ceramic-FSL Technical Data Sheet May 2016
4 Chester Metal Ceramic-T Technical Data Sheet April 2016
5 Chester Metal Rapid E Technical Data Sheet July 2010
6 Chester Metal Slide F Technical Data Sheet July 2010
7 Chester Metal Slide Technical Data Sheet July 2010
8 Chester Metal Special Technical Data Sheet April 2016
9 Chester Metal Super AL Technical Data Sheet July 2010
10 Chester Metal Super BR Technical Data Sheet July 2010
11 Chester Metal Super MS Technical Data Sheet July 2010
12 Chester Metal Super Technical Data Sheet April 2016
13 Chester Metal Super-FE Technical Data Sheet April 2016
14 Chester Metal Super-SL Technical Data Sheet April 2016
15 Chester Metal Super-Y-2 Technical Data Sheet July 2010

 

Coating Materials

Row Document Title Description Revision
1 Chester Epoxy SL Technical Data Sheet Sep 2014
2 Chester Metal Ceramic FSC Technical Data Sheet Feb 2016
3 Chester Quartz Technical Data Sheet May 2014
4 Chester Surface Protector A Technical Data Sheet Sep 2015
5 Chester Surface Protector B Technical Data Sheet July 2010
6 Chester Surface Protector BS Technical Data Sheet Jan 2017
7 Chester Surface Protector C Technical Data Sheet Aug 2010
8 Chester Surface Protector CF Technical Data Sheet July 2010
9 Chester Surface Protector CK Technical Data Sheet Mar 2014
10 Chester Surface Protector D Technical Data Sheet May 2014
11 Chester Surface Protector E Technical Data Sheet Sep 2015
12 Chester Surface Protector YF Technical Data Sheet July 2010

 

Materials for Airless Spraying

Row Document Title Description Revision
1 Chester Coating D1 Technical Data Sheet July 2010
2 Chester Coating D2 Technical Data Sheet Jan 2013
3 Chester Coating-E1 Technical Data Sheet May 2016
4 Chester Coating-E2 Technical Data Sheet May 2016
5 Chester Coating-EHT Technical Data Sheet Aug 2014

 

Anaerobic Adhesives

Row  Document Title Description Revision
1 A-12 Technical Data Sheet Dec 2001
2 A-36 Technical Data Sheet Dec 2001
3 A-80 Technical Data Sheet Dec 2001
4 B-00 Technical Data Sheet Dec 2001
5 B-12 Technical Data Sheet Dec 2001
6 B-36 Technical Data Sheet Dec 2001
7 B-80 Technical Data Sheet Dec 2001
8 C-12 Technical Data Sheet Dec 2001
9 C-36 Technical Data Sheet Dec 2001
10 C-80 Technical Data Sheet Dec 2001
11 D-12 Technical Data Sheet Dec 2001
12 D-36 Technical Data Sheet Dec 2001
13 D-80 Technical Data Sheet Dec 2001
14 E-12 Technical Data Sheet Dec 2001
15 E-36 Technical Data Sheet Dec 2001
16 E-80 Technical Data Sheet Dec 2001

 

Anaerobic Sealants

Row  Document Title Description Revision
1 S1-01 Technical Data Sheet Dec 2001
2 S1-02 Technical Data Sheet Dec 2001
3 S1-16 Technical Data Sheet Dec 2001
4 S2-01 Technical Data Sheet Dec 2001
5 S2-02 Technical Data Sheet Dec 2001
6 S2-16 Technical Data Sheet Dec 2001
7 S3-01 Technical Data Sheet Dec 2001
8 S3-02 Technical Data Sheet Dec 2001
9 S4-01 Technical Data Sheet Dec 2001
10 S4-02 Technical Data Sheet Dec 2001

 

Industrial Cleaning and Degrease Liquids

Row  Document Title Description Revision
1 Cleanrex Technical Data Sheet Dec 2004
2 Cleanrex E Technical Data Sheet Oct 2005
3 Cleanrex EK Technical Data Sheet Jun 2006
4 Cleanrex II Technical Data Sheet Dec 2004
5 Cleanrex JG Technical Data Sheet Dec 2004
6 Cleanrex JGE Technical Data Sheet Jan 2009
7 Cleanrex WK-1 Technical Data Sheet Jan 2006
8 Cleanrex WK-2 Technical Data Sheet Jan 2006
9 Cleanrex WZ-2 Technical Data Sheet Jan 2006
10 Cleanrex WZ-2NS Technical Data Sheet Jan 2008
11 Cleanrex WZ-3 Technical Data Sheet Jan 2006
12 Cleanrex-RM Technical Data Sheet Dec 2014
13 Fast Cleaner F-7 Technical Data Sheet Dec 2004
14 Fast Degraser F-8 Technical Data Sheet Jan 2006
15 Ultra-Fast Degraser F-6 Technical Data Sheet May 2007

 

Cyanoacrylate Adhesives

Row  Document Title Description Revision
1 Ch-01 Technical Data Sheet Jan 2004
2 Ch-02 Technical Data Sheet Jan 2004
3 Ch-06 Technical Data Sheet Jun 2016
4 Ch-10 Technical Data Sheet Jan 2009
5 Ch-54 Technical Data Sheet Jan 2004
6 Ch-96 Technical Data Sheet Jan 2007

 

Machine Foundation Leakers

Row  Document Title Description Revision
1 Chester EVY Technical Data Sheet May 2013

 

Elastomers
Row  Document Title Description Revision
1 Chester Elastomer 75 F Technical Data Sheet Feb 2016
2 Chester Elastomer 75 T Technical Data Sheet Feb 2016
3 Chester Elastomer 80 TR Technical Data Sheet Jan 2016
4 Chester Elastomer 85 F Technical Data Sheet Feb 2016
5 Chester Elastomer 85 T Technical Data Sheet Feb 2016
6 Chester Elastomer 95 F Technical Data Sheet Jan 2016
7 Chester Elastomer 95 T Technical Data Sheet Jan 2016
8 Chester Elastomer EL 10M Technical Data Sheet Oct 2009
9 Chester Elastomer EL 20M Technical Data Sheet Oct 2009

 

Complementary
Row  Document Title Description Revision
1 Repair Pipe Tape Technical Data Sheet Jan 2010
2 Gasket Remover F-9 Technical Data Sheet Dec 2005
3 Pre-filled sealants N11 Technical Data Sheet Dec 2001
4 Pre-filled sealants N12 Technical Data Sheet Dec 2001
5 Scale Remover OD-1 Technical Data Sheet Dec 2005

×

سلام

برای چت در واتس اپ ، یکی از اپراتورها را انتخاب و برروی نام او کلیک کنید.

 

× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟