محصولات نافذ و روان کننده

محصولات کیفیت بالای چندمنظوره نافذ و روان کننده برای کاربردهای صنعتی وجود دارد.

  • روان کننده F-2
  • روان کننده PA-1100
  • روان کننده Smar Spary F-5
  • روان کننده PC-1400
  • روان کننده F-11
  • روان کننده Suchy Smar PTFE F-14
  • روان کننده F-15
  • روان کننده PM-1200
  • روان کننده Penetrant f-1