ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪي


ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ روﭘﻮشدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را دارد. اﮔﺮ از ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در اﻃﺮاف آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﺟﺴﺎم آﻫﻨﯽ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺮا ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪي ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮد و ﺷﯿﺮ را ﺑﻤﻘﺪار دﻟﺨﻮاه ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮد. 

ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ، ﺳﯿﻢ روﭘﻮشدار ﺑﻪ دور ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺮ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻄﻮرﺗﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار دارد. ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻄﻮر ﻣﯿﻠﻪ از آﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ از ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ، ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را ﻋﺒﻮر دﻫﯿﻢ در اﺛﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻄﻮر ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺪرون ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻨﺮ را ﻓﺸﺮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻧﯿﺮوي ﻓﻨﺮ ﻣﯿﻠﻪ را ﺑﻄﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

 اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻇﺮﯾﻒ در اﻧﺪازهﻫﺎي  ﺗﺎ 1 اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎد دارد خصوصاً در مواقع ضروری و فوری برای بستن راههای خروجی دستگاههای كنترل كننده به شيرهای كنترل میباشد. بعبارت ديگر بمنظور جلوگيری از حادث مخرب مالی كه باعث از كار افتادن فوریدﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد، از اﯾﻦ ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

×

سلام

برای چت در واتس اپ ، یکی از اپراتورها را انتخاب و برروی نام او کلیک کنید.

 

× چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟