کوپلینگ شیکاگوکوپلنگ های سبک جهانی که اغلب به کوپلینگهای شیکاگو شناخته میشوند اغلب در خطوط شیلگ اتصال ابزار پنوماتیک به منبع هوای فشرده استفاده میشوند.

در این اتصالات، کلیپ های ایمنی از قطع شدن تصادفی در حین استفاده جلوگیری می کنند.